Kancelaria Notarialna Katarzyna Piwoni

IMG_2624

W zależności od dokonywanej czynności notarialnej wymagane sa następujące dokumenty:

 

 1. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, poświadczenie dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne,
  zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu,
  aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
  dane osobowe kupujących i sprzedających, (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania), dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
  wartość rynkowa lokalu,
  warunki i data wydania lokalu , nr konta bankowego,zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
 2.  Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, poświadczenie dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne.aktualny odpis z księgi wieczystej,
  wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków i lokali, dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowan
  dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,wartość rynkowa lokalu,
  warunki i data wydania lokalu,nr konta bankowego,
  zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 3.  Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, poświadczenie dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne.
  aktualny odpis z księgi wieczystej,
  wypis z rejestru gruntów (wraz z wyciągiem z kartoteki budynków – w przypadku nieruchomości zabudowanej) wraz z adnotacją „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu bądź zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej,
  dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
  wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
  warunki i data wydania działki, nr konta bankowego,a ponadto w zależności od dokonywanych czynności i składanych wniosków do sądu wieczystoksięgowego:w przypadku odłączenia wyodrębnionej geodezyjnie działki i jej wpisu do nowej księgi wieczystej:
  – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej wraz z adnotacją „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,w przypadku podziału nieruchomości :
  – wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej obejmujący nowopowstałe działki wraz z adnotacją „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,- ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,- wykaz ze zmian danych ewidencyjnych wraz z adnotacją
  – wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi konturami budynku i adnotacją „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wiecz
 4. TESTAMENT:dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
  dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
 5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
  dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
  opis nieruchomości, najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.
 6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:akt zgonu spadkodawcy,testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
  zaświadczenie o numeze PESEL zmarłego.
 7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):odpis skrócony aktu małżeństwa,
  dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).PRZYDATNE INORMACJE:ZAŚWIADCZENIE URZĘDU SKARBOWGO:
  Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane.Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.
 8. ZAŚWIADCZENIE O WYMELDOWANIU ORAZ ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PŁATNOŚCI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH:Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu – umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Notariusz Katarzyna Piwoni
Kancelaria Notarialna Szczecin-Zdroje (Prawobrzeże)