Kancelaria Notarialna Katarzyna Piwoni

IMG_2624

W zależności od dokonywanej czynności notarialnej wymagane są następujące dokumenty:

 1. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:

  Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, poświadczenie dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne.
  Zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu, aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli prowadzona), dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).
  Dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.
  Wartość rynkowa lokalu, warunki i data wydania lokalu, nr konta bankowego, zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany, zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

 2. Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:

  Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, poświadczenie dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne. Aktualny odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków i lokali, dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).
  Dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP. Wartość rynkowa lokalu, warunki i data wydania lokalu, nr konta bankowego, zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany, zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

 3. Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

  Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, poświadczenie dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne. Aktualny odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów (z wyciągiem z kartoteki budynków w przypadku nieruchomości zabudowanej) z adnotacją „Dokument przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej”, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.
  Dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania). Dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.
  Wartość rynkowa działki (cena sprzedaży), warunki i data wydania działki, nr konta bankowego. W zależności od czynności i wniosków do sądu wieczystoksięgowego: w przypadku odłączenia działki geodezyjnej – wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej, w przypadku podziału nieruchomości – wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej nowopowstałych działek.

 4. Testament:

  Dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia), dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

 5. Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości:

  Dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania), dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania), opis nieruchomości, najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.

 6. Akt poświadczenia dziedziczenia:

  Akt zgonu spadkodawcy, testament spadkodawcy (jeśli sporządzony), akty urodzenia lub akty małżeństwa spadkobierców (w przypadku kobiet zamężnych), zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego.

 7. Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza):

  Odpis skrócony aktu małżeństwa, dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).

 8. Zaświadczenie o wymeldowaniu oraz zaświadczenie o niezaleganiu w płatności opłat eksploatacyjnych:

  Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu – umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuści zły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Notariusz Katarzyna Piwoni

Kancelaria Notarialna Szczecin-Zdroje (Prawobrzeże)