Kancelaria Notarialna Katarzyna Piwoni

Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami pobiera następujące opłaty:

 1. Opłaty notarialne.
  Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie to powiększone jest o podatek VAT w stawce 23%. Każdorazowo wynagrodzenie notariusza ustalane jest indywidualnie, uwzględniając przepisy prawa.
  Zwolnienie:
  Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.
  Taksa notarialna
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. Podatek od sadków i darowizn
 4. Opłaty sądowe

 

Notariusz Katarzyna Piwoni
Kancelaria Notarialna Szczecin-Zdroje (Prawobrzeże)